ทำเว็บ สร้างเว็บ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ รับทำเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
   หน้าหลัก
     ประตูไฟเบอร์กลาส
     ถังดักไขมันไฟเบอร์กลาส
     ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
   สาระน่ารู้
   ติดต่อเรา
1 มิถุนายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ
ทำเว็บ สร้างเว็บ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ รับทำเว็บไซต์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
  บทความ
กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
[7 มิถุนายน 2555 18:22 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8489 คน
 
    กฏหมาย มีหลากหลายเลย แต่เรามาดูกันหน่อยน่ะ เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลก และเพื่อตัวเราเอง 

 " ไม่ยากเลย  ทางวิศกร ของเรา  จะ นำมาให้ดูกัน เฉพาะ ตัวที่สำคัญ สำคัญ ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด "


 กฏหมายเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียที่สำคัญ
 1.  พ.ร.บ.กรมสาธารณสุข พ.ศ.2535
2.  พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
3.  พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
4.  ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 พ.ศ.2515 เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน
5.  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรืองควบคุมการระบายน้ำทิ้ง พ.ศ.2534
6.  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา  พ.ศ.2530
8.  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
9พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 10 มกราคม 2537
   -  กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ปัจจุบัน กระทรวงที่ดูแลและควบคุม คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และ ผู้ควบคุมดูแลและตรวจสอบ คือ กรมควบคุมมลพิษ


เรามาดูเนื้อหากันเลย GO...

 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 หมวด 3 ระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
 ข้อ 33  น้ำเสียต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย จนเป็นน้ำทิ้ง ก่อนระบายสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง โดยคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ปัจจุบันคือกรมควบคุมมลพิษ) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร
 
หมวด 8 การสุขาภิบาล
 ข้อ 87  น้ำใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม .
โรงพยาบาล ตลาดสด ภัตตาคาร อาคารชุด หอพัก และอาคารที่เกี่ยวกับ กิจกรรมค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมีการระบายน้ำใช้แล้ว จากกิจกรรมนั้น ต้องมีระบบกำจัดน้ำใช้แล้วก่อนจะระบายลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
 ข้อ 90  การสุขาภิบาล
ส้วมต้องเป็นชนิดชำระสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำ ลงบ่อเกรอะ บ่อซึม และการสร้างส้วมภายในระยะ 20 เมตร จากเขตคูคลองสาธารณะ ต้องสร้างเป็นส้วมถังเก็บชนิดน้ำซึมไม่ได้
 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
 ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

  ออกตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535


 
 
สรุปประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย
ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
 
 
 
ประเภทอาคาร ขนาดของอาคารที่กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง
1.อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ตั้งแต่
500 ห้องนอน
100 -ไม่ถึง 500 ห้องนอน ไม่ถึง-100 ห้องนอน - -
2.โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตั้งแต่
200 ห้อง
60 - ไม่ถึง
200 ห้อง
ไม่ถึง 60 ห้อง - -
3.หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก - ตั้งแต่ 250 ห้อง 50- ไม่ถึง 250 ห้อง 10 - ไม่ถึง 50 ห้อง -
4. สถานบริการ - ตั้งแต่ 5,000 ม.2 1,000 - ไม่ถึง
5,000 ม.2
- -
5.โรงพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย ตั้งแต่
30 เตียง
10 - ไม่ถึง
30 เตียง
- - -
6.อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
ตั้งแต่
25,000 ม.2
5,000-ไม่เกินกว่า
25,000 ม.2
- - -
7. อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การระหว่างประเทศหรือเอกชน
ตั้งแต่
55,000 ม.2
10,000-ไม่ถึง
55,000 ม.2
5,000-ไม่ถึง
10,000 ม.2
- -
8.อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่
25,000 ม.2
5,000-ไม่ถึง
25,000 ม.2
- - -
9. ตลาด เกินกว่าหรือ
เท่ากับ2,500 ม.2
1,500-ไม่ถึง
2,500 ม.2
1,000-ไม่ถึง
1,500 ม.2
500-ไม่ถึง
1,000 ม.2
-
10.ภัตตาคารและร้านอาหาร เกินกว่าหรือ
เท่ากับ2,500 ม.2
500-ไม่ถึง
2,500 ม.2
250-ไม่ถึง
500 ม.2
100-ไม่ถึง
250 ม.2
ไม่ถึง100 ม.2
 
 
 
 
หมายเหตุ : การกำหนดประเภทของอาคาร ก ข ค ง ดังตาราง
แหล่งที่มา : ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคาร เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อม ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม111 ตอนพิเศษ 9ง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537
 
 
<<<กลับสู่หน้าหลัก.
บทความ
- วิธีการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีีย [7 มิถุนายน 2555 18:22 น.]
- คำแนะนำ/การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย [7 มิถุนายน 2555 18:22 น.]
- แหล่งที่มาของน้ำเสีย [7 มิถุนายน 2555 18:22 น.]
- เทคนิคการตรวจเช็คระบบเบื้องต้น(หลังใช้งานเกิน1ปี,กลิ่นไม่พึงประสงค์) [7 มิถุนายน 2555 18:22 น.]
- กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [7 มิถุนายน 2555 18:22 น.]
ดูทั้งหมด

NATTHADON SANENGINEERING LTD.,PART.
88/56 Moo 9 Omnoi, Kratumban, Samutsakorn 74130
Engine by MAKEWEBEASY